एगमार्कनेट
20 Apr 2019
गेहूँ : 147 औसत अधिकतम मूल्य: 2720 न्यूनतम मूल्य: 1635   |   गेहूँ : 147 उत्तम अधिकतम मूल्य: 1840 न्यूनतम मूल्य: 1840   |   गेहूँ : 2189 नं0 1 अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   गेहूँ : 2189 नं0 2 अधिकतम मूल्य: 2315 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   गेहूँ : 343 अधिकतम मूल्य: 1840 न्यूनतम मूल्य: 1840   |   गेहूँ : बंसी अधिकतम मूल्य: 4650 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : दड़ा अधिकतम मूल्य: 2450 न्यूनतम मूल्य: 1450   |   गेहूँ : कल्याण अधिकतम मूल्य: 2925 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : लोक-1 (नीलामी रेट) अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   गेहूँ : लोक-1 अधिकतम मूल्य: 2291 न्यूनतम मूल्य: 1620   |   गेहूँ : लोकवान अधिकतम मूल्य: 2277 न्यूनतम मूल्य: 1550   |   गेहूँ : लोकवान गुजरात अधिकतम मूल्य: 2055 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   गेहूँ : महाराष्ट्र 2189 अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1470   |   गेहूँ : मैक्सिकन अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : मिलबर अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 1675   |   गेहूँ : मिल क्वालिटी अधिकतम मूल्य: 1950 न्यूनतम मूल्य: 1840   |   गेहूँ : एम.पी. शरबती अधिकतम मूल्य: 2350 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   गेहूँ : पी.आई .एस.एस.आई अधिकतम मूल्य: 2305 न्यूनतम मूल्य: 1625   |   गेहूँ : राजस्थान टुकड़ी अधिकतम मूल्य: 2875 न्यूनतम मूल्य: 1720   |   गेहूँ : सेचर नं0 1 अधिकतम मूल्य: 2320 न्यूनतम मूल्य: 1680   |   गेहूँ : शरबती अधिकतम मूल्य: 2950 न्यूनतम मूल्य: 1555   |   गेहूँ : देशी अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1646   |   गेहूँ : सोना अधिकतम मूल्य: 2080 न्यूनतम मूल्य: 2080   |   गेहूँ : लाल अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 1915   |   गेहूँ : ज्वारी अधिकतम मूल्य: 3319 न्यूनतम मूल्य: 2129   |   गेहूँ : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   गेहूँ : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3150 न्यूनतम मूल्य: 1675   |   गेहूँ : अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1690   |   गेहूँ : संकर अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   धान : धान अधिकतम मूल्य: 2770 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धान : आई.आर.20 अधिकतम मूल्य: 1400 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   धान : आई . आर. 36 अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1450   |   धान : आई .आर. 64 अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1311   |   धान : 1001 अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1267   |   धान : सोना अधिकतम मूल्य: 2177 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   धान : सोना महसूरी अधिकतम मूल्य: 1915 न्यूनतम मूल्य: 1289   |   धान : राजाहम्सा अधिकतम मूल्य: 1369 न्यूनतम मूल्य: 1289   |   धान : पैडी महीन अधिकतम मूल्य: 1940 न्यूनतम मूल्य: 1480   |   धान : पैडी मध्यम अधिकतम मूल्य: 3124 न्यूनतम मूल्य: 1490   |   धान : पैडी मोटा अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1425   |   धान : हंसा अधिकतम मूल्य: 1730 न्यूनतम मूल्य: 1266   |   धान : बसंगी अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : बी.पी.टी. अधिकतम मूल्य: 1785 न्यूनतम मूल्य: 1125   |   धान : सम्बा मसूरी अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1720   |   धान : एमटीयू-1010 अधिकतम मूल्य: 1814 न्यूनतम मूल्य: 1440   |   धान : स्वर्ण मसूरी (नया) अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : एम.एम.टी. अधिकतम मूल्य: 1862 न्यूनतम मूल्य: 1239   |   धान : सब्नम अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   धान : सामान्य अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   धान : ठीक अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1490   |   चावल : 1009 कार अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 2150   |   चावल : मोटा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   चावल : सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   चावल : फाइन अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2250   |   चावल : एच.वाई वी. अधिकतम मूल्य: 2350 न्यूनतम मूल्य: 2250   |   चावल : तृतीय अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   चावल : आई आर-8 अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   चावल : कच्चा बासमती अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   चावल : मसूरी अधिकतम मूल्य: 2850 न्यूनतम मूल्य: 2250   |   चावल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   चावल : मोटा (कोर्स) उसना अधिकतम मूल्य: 3650 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   चावल : पूसा बासमती कच्चा (पुराना) अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   चावल : सरबती कच्चा अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   चावल : सोना मंसूरी नन बासमती अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   चावल : जया अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   चावल : बासूमती अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 9300   |   चावल : सन्ना भट्टा अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   चावल : सोना अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   चावल : रतनाचुड़ी (7185-749) अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 2900   |   चावल : चिवड़ा अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   चावल : जी एम आर स्टीम अधिकतम मूल्य: 3350 न्यूनतम मूल्य: 2850   |   चावल : हन्सा अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : मटा उसना अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   चावल : सामान्य अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   मक्का : देशी लाल अधिकतम मूल्य: 2350 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   मक्का : देशी सफेद अधिकतम मूल्य: 2025 न्यूनतम मूल्य: 1410   |   मक्का : हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) अधिकतम मूल्य: 2165 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   मक्का : हाइब्रिड#स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   मक्का : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2480 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   मक्का : लाल अधिकतम मूल्य: 2050 न्यूनतम मूल्य: 1920   |   मक्का : व्हाइट (सफेद) अधिकतम मूल्य: 2175 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   मक्का : सफेद स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   मक्का : पीला अधिकतम मूल्य: 2355 न्यूनतम मूल्य: 800   |   मक्का : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2340 न्यूनतम मूल्य: 1115   |   ज्वार : ज्वार (सफेद) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1526   |   ज्वार : ज्वार (पीली) अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 3251   |   ज्वार : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   ज्वार : ज्वार हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2106 न्यूनतम मूल्य: 1730   |   ज्वार : लाल अधिकतम मूल्य: 3751 न्यूनतम मूल्य: 2050   |   ज्वार : हाईब्रिड अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   बंगाली चना : औसत (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 3409   |   बंगाली चना : देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) अधिकतम मूल्य: 4620 न्यूनतम मूल्य: 3320   |   बंगाली चना : देशी (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 2501   |   बंगाली चना : सफेद (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6100 न्यूनतम मूल्य: 3930   |   बंगाली चना : ज्वारी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5661 न्यूनतम मूल्य: 3016   |   बंगाली चना : काबुल 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 5100 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   बंगाली चना : काबुल छोटा अधिकतम मूल्य: 5100 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   बंगाली चना : कॉटा अधिकतम मूल्य: 4045 न्यूनतम मूल्य: 3401   |   बंगाली चना : चना (खंडित) अधिकतम मूल्य: 4930 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   बंगाली चना : चना दाल अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   बंगाली चना : 999 अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 3780   |   बंगाली चना : साहसिक अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6900   |   उड़द : देशी अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   उड़द : उड़द (साबुत) अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 2106   |   उड़द : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 5800   |   उड़द : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   उड़द : ठीक अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 4800   |   मूँग : हरा (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 3060   |   मूँग : मूंग दाल-1 अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   मूँग : स्थानीय (साबुत) अधिकतम मूल्य: 5750 न्यूनतम मूल्य: 5700   |   मूँग : छोटा (खंडित) अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 7200   |   मूँग : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6900   |   मूँग : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   मूँग : अंकोला अधिकतम मूल्य: 6650 न्यूनतम मूल्य: 5650   |   मूँगफली : बड़ा (कोश युक्त) अधिकतम मूल्य: 5301 न्यूनतम मूल्य: 3880   |   मूँगफली : बोल्उ करनेल अधिकतम मूल्य: 5755 न्यूनतम मूल्य: 3755   |   मूँगफली : गुंगरी (कोशयुक्त) अधिकतम मूल्य: 5299 न्यूनतम मूल्य: 2895   |   मूँगफली : डीएमवी-7 अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 4900   |   मूँगफली : जेएल-24 अधिकतम मूल्य: 5750 न्यूनतम मूल्य: 4250   |   मूँगफली : बल्ली#हब्बू अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3730   |   मूँगफली : गेजे अधिकतम मूल्य: 5639 न्यूनतम मूल्य: 2111   |   मूँगफली : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 4570 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   मूँगफली : मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 3050 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   मूँगफली : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5608 न्यूनतम मूल्य: 2530   |   मूँगफली : जी -20 अधिकतम मूल्य: 5230 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   तिल : लाल अधिकतम मूल्य: 13255 न्यूनतम मूल्य: 12625   |   तिल : सफेद अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 9400   |   तिल : काला अधिकतम मूल्य: 17785 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   तिल : तिल अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 10800   |   सरसों : लाहा (सरसीब) अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 3580   |   सरसों : लोही काली अधिकतम मूल्य: 4755 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सरसों : राई यू.पी. अधिकतम मूल्य: 3645 न्यूनतम मूल्य: 3005   |   सरसों : सरसौं (काली) अधिकतम मूल्य: 4310 न्यूनतम मूल्य: 2890   |   सरसों : पीली (काली) अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सरसों : सरसों अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   सरसों : बड़ी 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सोयाबीन : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3425 न्यूनतम मूल्य: 3425   |   सोयाबीन : पीला अधिकतम मूल्य: 4701 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   सोयाबीन : सोयाबीन अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सूरजमुखी : सूर्यमुखी अधिकतम मूल्य: 3659 न्यूनतम मूल्य: 3569   |   सूरजमुखी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3697 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   कपास : एच-4(ए)27 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 6300 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   कपास : शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 6705 न्यूनतम मूल्य: 5250   |   कपास : एफ-1054 अधिकतम मूल्य: 6360 न्यूनतम मूल्य: 4900   |   कपास : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 6261 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   कपास : कपास (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6175 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   कपास : एच.बी. (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6205 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   कपास : एच.वाई. 4 (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6205 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   कपास : वरालक्ष्मी (जिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6769 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   कपास : जी.सी.एच. अधिकतम मूल्य: 6125 न्यूनतम मूल्य: 4700   |   कपास : एच-4 अधिकतम मूल्य: 6385 न्यूनतम मूल्य: 4960   |   कपास : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6380 न्यूनतम मूल्य: 4955   |   कपास : H-6 अधिकतम मूल्य: 6235 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   कपास : Narma BT Cotton अधिकतम मूल्य: 6225 न्यूनतम मूल्य: 5250   |   जूट : टी.डी. 5 अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सेब : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 9100 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   सेब : डैलीसियस अधिकतम मूल्य: 9300 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   सेब : गोल्डन अधिकतम मूल्य: 6800 न्यूनतम मूल्य: 6600   |   सेब : कश्मीर#शिमला-2 अधिकतम मूल्य: 7750 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सेब : रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   सेब : शिमला अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   सेब : सेब अधिकतम मूल्य: 15000 न्यूनतम मूल्य: 2850   |   नारंगी : दार्जिलिंग अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   नारंगी : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3300 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   नारंगी : नागपुरी अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1540   |   नारंगी : संतरा अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   केला : बेसराई अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 1150   |   केला : चम्पा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   केला : हरीचल अधिकतम मूल्य: 1430 न्यूनतम मूल्य: 1405   |   केला : खांदेश अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 225   |   केला : मध्यम अधिकतम मूल्य: 2380 न्यूनतम मूल्य: 900   |   केला : नन्द्रा बाले अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : पका हुआ केला अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : पच्छा बाले अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : एलक्की बाले अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : नौटी बाले अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   केला : लाल केला अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   केला : रसाकथाई अधिकतम मूल्य: 3900 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   केला : पूवन अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   केला : रोबस्टा अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   केला : पलयमथोड़न अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : अमृतपानी अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   केला : देसी (विघटित) अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 550   |   आम : सफेदा अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   आम : सूर्ख अधिकतम मूल्य: 5333 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   आम : तोतापरी अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   आम : दशहरी अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   आम : हापस (अलफासो) अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   आम : रसपुरी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   आम : बादामी अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1150   |   आम : केशर अधिकतम मूल्य: 35000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   अनन्नास : अनन्नास अधिकतम मूल्य: 6600 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   अंगूर : अन्नाबेसहाय अधिकतम मूल्य: 4100 न्यूनतम मूल्य: 3050   |   अंगूर : काला अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1071   |   अंगूर : हरा अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अंगूर : सफेद अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1429   |   प्याज : बोम्बे (यू0पी0) अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   प्याज : ड्राई एफ.ए.क्यू. अधिकतम मूल्य: 700 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : नासिक अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : लाल अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 50   |   प्याज : बीलरी लाल अधिकतम मूल्य: 860 न्यूनतम मूल्य: 800   |   प्याज : सफेद अधिकतम मूल्य: 1400 न्यूनतम मूल्य: 255   |   प्याज : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 100   |   प्याज : प्याज अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 100   |   प्याज : पूना अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 300   |   प्याज : बड़ा अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   प्याज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 200   |   प्याज : छोटा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   प्याज : द्वितीय किस्म अधिकतम मूल्य: 450 न्यूनतम मूल्य: 350   |   प्याज : प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : (लाल नैनीताल) अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 500   |   आलू : देशी अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 300   |   आलू : एफ.ए.क्यू. अधिकतम मूल्य: 840 न्यूनतम मूल्य: 415   |   आलू : लाल अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 650   |   आलू : जालंधर अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : ज्योति अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 580   |   आलू : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : आलू अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   आलू : चिप्स अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 350   |   आलू : कुफरी गिरीराज अधिकतम मूल्य: 500 न्यूनतम मूल्य: 350   |   लहसुन : ओसत अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   लहसुन : देशी अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 840   |   लहसुन : लहसुन अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 1450   |   लाल मिरची : लाल अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 10500   |   सोंठ : सूखी अधिकतम मूल्य: 25000 न्यूनतम मूल्य: 5800   |   सोंठ : वैजीटेबल - फ्रैश अधिकतम मूल्य: 8800 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   सोंठ : बड़ा#मोटा अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   बाजरा : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 2270 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   बाजरा : देशी अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 1065   |   बाजरा : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 975   |   बाजरा : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2365 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   जव : दरा अधिकतम मूल्य: 2050 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   जव : देशी अधिकतम मूल्य: 1845 न्यूनतम मूल्य: 1450   |   रागी : फाइन अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   रागी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2180   |   रागी : लाल अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2010   |   फूलगोभी : अफ्रीकन सरसों अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 300   |   फूलगोभी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   फूलगोभी : फूलगोभी अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 300   |   बैंगन : गोल अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   बैंगन : गोल#लम्बा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बैंगन : अरकासिला मट्टीगुला अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बैंगन : बैंगन अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   काजू : स्थानीय (कच्चा) अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 9000   |   काली गिरी : मालाबार अधिकतम मूल्य: 30700 न्यूनतम मूल्य: 25000   |   काली गिरी : उंगराब्लेड अधिकतम मूल्य: 34000 न्यूनतम मूल्य: 29000   |   काली गिरी : गरब्लेड अधिकतम मूल्य: 35000 न्यूनतम मूल्य: 32000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 8990 न्यूनतम मूल्य: 4659   |   हलदी : राजापुरी अधिकतम मूल्य: 12300 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   हलदी : हल्दी अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   हलदी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4650 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   हलदी : हल्दी स्टिक अधिकतम मूल्य: 14500 न्यूनतम मूल्य: 8500   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 6400   |   हलदी : बल्ब अधिकतम मूल्य: 5716 न्यूनतम मूल्य: 4100   |   हलदी : सूखी अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 9000   |   जीरा बीज : देशी अधिकतम मूल्य: 13650 न्यूनतम मूल्य: 13650   |   जीरा बीज : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 14755 न्यूनतम मूल्य: 12705   |   जीरा बीज : क्यूमीन सीड (जीरा) अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   जीरा बीज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 15950 न्यूनतम मूल्य: 10500   |   धनिया : धनिया अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   मेथी : मेथी अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 400   |   मेथी बीज : मेथीबीज अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   मेथी बीज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4950 न्यूनतम मूल्य: 3653   |   अरहर : अरहर अधिकतम मूल्य: 5675 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   अरहर : अरहर दाल (तूर) अधिकतम मूल्य: 8800 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   अरहर : 777 न्यू इंड अधिकतम मूल्य: 5680 न्यूनतम मूल्य: 5125   |   अरहर : Desi(Whole) अधिकतम मूल्य: 5675 न्यूनतम मूल्य: 4050   |   अरहर : F.A.Q. (Whole) अधिकतम मूल्य: 5009 न्यूनतम मूल्य: 4816   |   अरहर : Small (Whole) अधिकतम मूल्य: 4750 न्यूनतम मूल्य: 3750   |   अरहर : Local अधिकतम मूल्य: 5675 न्यूनतम मूल्य: 3759   |   अरहर : Red अधिकतम मूल्य: 5369 न्यूनतम मूल्य: 4466   |   मटर : हरा मटर अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 900   |   मटर : जेमिन मटर दाल अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   मटर : सफेद फौजी अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   फूल : कुसुम अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3751   |   मसूर : मसूर दाल अधिकतम मूल्य: 8300 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   मसूर : कला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 4950 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   मसूर : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5150 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   मटर खेत : मटर अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1325   |   अलसी : अलसी अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   चीकू : सपोता अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   पपीता : पपीता अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 600   |   कलिंदा : तरबूज अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   ग्वार : ग्वार अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   तारामीरा : Taramira अधिकतम मूल्य: 3840 न्यूनतम मूल्य: 3711   |   मुसम्मी : मौसमबी अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   टमाटर : देशी अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 250   |   टमाटर : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 300   |   टमाटर : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 400   |   टमाटर : टमाटर अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 280   |   गुच्छित फलियां : सेम का गुच्छा अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   करेला : करेला अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 545   |   लौकी : बोटल गौर्ड अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   कोयला : पेठा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   कद्दू : कद्दू अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 345   |   भिन्डी : भिन्डी अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   अमरथस : अमरंथस अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   हरी मिर्च : हरी मिर्च अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   पहाड़ी मिरची : मिर्च अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   लोबिया : लोबियामलान (शाकाहारी) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   कच्चे केले : कच्चा केला अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 550   |   लोबिया : लोबियाम्लान (साबुत) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2705   |   सेम : सेम (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   लाख : लाक (साबूत) अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 3250   |   कसावा : टैपियोका अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   अमफोफैलस : अम्फोफैलस अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   हरी सोंठ : कच्चा अदरक अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   धनिया बीज : धनिया बीज अधिकतम मूल्य: 10800 न्यूनतम मूल्य: 4151   |   धनिया बीज : बदामी स्टीम अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   धनिया बीज : मध्यम हरा अधिकतम मूल्य: 6530 न्यूनतम मूल्य: 5755   |   काबुली चना : कुलथी (साबूत) अधिकतम मूल्य: 4485 न्यूनतम मूल्य: 2688   |   काबुली चना : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3850 न्यूनतम मूल्य: 3850   |   नवाने : नवाने हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 3340 न्यूनतम मूल्य: 3058   |   सेम/सावी : सेम#सेवी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 2551   |   अन्डी के बीज : एरंड का बीज अधिकतम मूल्य: 5525 न्यूनतम मूल्य: 3750   |   अन्डी के बीज : एरंड अधिकतम मूल्य: 5455 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   होंज सीड : हांज सीड अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   कोपरा : कोपरा अधिकतम मूल्य: 20000 न्यूनतम मूल्य: 9500   |   कोपरा : गेंद अधिकतम मूल्य: 9600 न्यूनतम मूल्य: 8500   |   सुखी मिर्ची : ब्यादगी अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 10500   |   सुखी मिर्ची : डब्बी अधिकतम मूल्य: 12499 न्यूनतम मूल्य: 829   |   सुखी मिर्ची : मन्कटटू अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 9000   |   सुखी मिर्ची : कड्डी अधिकतम मूल्य: 11810 न्यूनतम मूल्य: 699   |   सुखी मिर्ची : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 9425 न्यूनतम मूल्य: 1806   |   सुखी मिर्ची : गुन्टूर अधिकतम मूल्य: 9700 न्यूनतम मूल्य: 560   |   सुखी मिर्ची : बोल्ड-1 अधिकतम मूल्य: 14505 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   सुखी मिर्ची : लाल अधिकतम मूल्य: 10100 न्यूनतम मूल्य: 7200   |   सुखी मिर्ची : तालू अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सुखी मिर्ची : सूखी मिर्च अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   सोफ़ : Soanf अधिकतम मूल्य: 14250 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   अजवाईन : Ajwan अधिकतम मूल्य: 14800 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   नारियल : नारियल अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2478   |   नारियल : बड़ा अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   नारियल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   नारियल : ग्रेड-I अधिकतम मूल्य: 25000 न्यूनतम मूल्य: 9000   |   नारियल : ग्रेड-II अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 17000   |   नारियल : ग्रेड-III अधिकतम मूल्य: 19000 न्यूनतम मूल्य: 12000   |   नारियल : आयातित अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   रतालू : शकरकन्द अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 500   |   गाजर : गाजर अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   बंदगोभी : गोभी अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 250   |   चचेंड़ा : चिचिण्डा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   चुकन्दर : बीटरूट अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 600   |   सफेद कद्दू : सफेद कद्दू अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 800   |   ककडी : खीरा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 80   |   रिज गार्ड (तोरी) : काली तोरी अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1120   |   मूली : मूली अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 150   |   ठोंडेकाई : थोन्डेकाई अधिकतम मूल्य: 1666 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   शलगम : मिर्च अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 650   |   हरा ऑवले : कच्चा आवरे (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   अलसांडीकाई : अलसांडेकाई अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   सहजन की फली : ड्रमस्टीक अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   पत्ती सब्जी : पत्तेदार सब्जियां अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आम : मैंगो - रा- राइप अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   मीठा कद्दू : मीठा कद्दू अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 750   |   भिगोया हुआ मटर : भिगोया हुआ मटर अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   सीमेबाडनेकाई : सीमेबडानेंकाई अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   नूल खोल : नूल खोल अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   सुवर्णा गड्डे : सूवर्णागड्डे अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   नीबू : Lime अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   कटहल का फल : कठहल अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   अमरूद : अमरूद अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 667   |   खरबूजा : खरबूजा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 500   |   अनार : अनार अधिकतम मूल्य: 8500 न्यूनतम मूल्य: 950   |   कोमल नारियल : कच्चा नारियल अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   सूवा (दिलसीड) : सूवा (दिल सीड) अधिकतम मूल्य: 7550 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   मटकी दाल : मोठ दाल अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   मसूर दाल : मसूरी दाल अधिकतम मूल्य: 7700 न्यूनतम मूल्य: 4480   |   मसूर दाल : काला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   मसूर दाल : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 5300   |   तूर दाल : तूर दाल अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 2100   |   तूर दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6550   |   बंगली चना दाल : चना दाल अधिकतम मूल्य: 6530 न्यूनतम मूल्य: 5050   |   बंगली चना दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   उर्द की दाल : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 10100 न्यूनतम मूल्य: 4850   |   मूग दाळ : मूंग दाल अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   मूँगफली का बीज : मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 8400   |   आवरे दाल : ऑवरे दाल अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 3800   |   मुनक्का : किशमिश अधिकतम मूल्य: 36000 न्यूनतम मूल्य: 22000   |   अलसांडे ग्राम : अलसाडे ग्राम अधिकतम मूल्य: 4719 न्यूनतम मूल्य: 3189   |   चेनंगी दाल : चेनंगी दाल अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 5100   |   हांथी रतालू : Elephant Yam (Suran) अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   रतालू : Yam (Ratalu) अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   फरसबी : French Beans (Frasbean) अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   पालक (भाजी) : Little gourd (Kundru) अधिकतम मूल्य: 750 न्यूनतम मूल्य: 700   |   दागदार तुरई (परवल) : Pointed gourd (Parval) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   काकडी : Long Melon (Kakri) अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   गोल तुरई : Round gourd अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 800   |   मटर कोड : Peas cod अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   नीबू : Lemon अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 650   |   लोकी : Sponge gourd अधिकतम मूल्य: 4600 न्यूनतम मूल्य: 850   |   कच्चा पपीता : Papaya (Raw) अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   मूँगफली : मूंगफली (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5170 न्यूनतम मूल्य: 4250   |   कोलाकैसिया : Colacasia अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   किन्नू : किन्नू अधिकतम मूल्य: 1450 न्यूनतम मूल्य: 900   |   मसरूम : मशरूम अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   पालक : पालक अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   मटर : मटर (सूखा) अधिकतम मूल्य: 5830 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   टिन्डा : टिण्डा अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   हरा प्याज : हरा प्याज अधिकतम मूल्य: 1000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   पुदीना : मिनट (पुदीना) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   काबुली चने : काबली चना (चिकपीज-व्हाइट) अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 3010   |   काबुली चने : Kabul अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 3855   |   काबुली चने : Kabul Extra bold अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 3950   |   काबुली चने : Kabul Small अधिकतम मूल्य: 4980 न्यूनतम मूल्य: 3950   |   काबुली चने : White (whole) अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सफेद मटर : सफेद मटर अधिकतम मूल्य: 6380 न्यूनतम मूल्य: 3860   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : पूरा का पूरा अधिकतम मूल्य: 4150 न्यूनतम मूल्य: 3805   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : विभाजित करें अधिकतम मूल्य: 4005 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   धान : 1121 अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   धान : Sugandha अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   धान : Basmati 1509 अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 2950   |