एगमार्कनेट
24 Jun 2019
गेहूँ : 147 औसत अधिकतम मूल्य: 2170 न्यूनतम मूल्य: 1701   |   गेहूँ : 2189 नं0 2 अधिकतम मूल्य: 2020 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   गेहूँ : बंसी अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   गेहूँ : दड़ा अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1680   |   गेहूँ : कल्याण अधिकतम मूल्य: 2285 न्यूनतम मूल्य: 1675   |   गेहूँ : लोक-1 (नीलामी रेट) अधिकतम मूल्य: 1949 न्यूनतम मूल्य: 1756   |   गेहूँ : लोक-1 अधिकतम मूल्य: 2216 न्यूनतम मूल्य: 1820   |   गेहूँ : लोकवान अधिकतम मूल्य: 2190 न्यूनतम मूल्य: 1650   |   गेहूँ : लोकवान गुजरात अधिकतम मूल्य: 2050 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : लोकवान एम.पी. नं0 1 अधिकतम मूल्य: 1797 न्यूनतम मूल्य: 1740   |   गेहूँ : महाराष्ट्र 2189 अधिकतम मूल्य: 2375 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   गेहूँ : मिलबर अधिकतम मूल्य: 1925 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : मिल क्वालिटी अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1550   |   गेहूँ : एम.पी. लोकवान अधिकतम मूल्य: 1941 न्यूनतम मूल्य: 1725   |   गेहूँ : एम.पी. शरबती अधिकतम मूल्य: 2702 न्यूनतम मूल्य: 1851   |   गेहूँ : पी.आई .एस.एस.आई अधिकतम मूल्य: 2170 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   गेहूँ : राजस्थान टुकड़ी अधिकतम मूल्य: 2155 न्यूनतम मूल्य: 1825   |   गेहूँ : सेचर नं0 1 अधिकतम मूल्य: 2080 न्यूनतम मूल्य: 1820   |   गेहूँ : शरबती अधिकतम मूल्य: 2830 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   गेहूँ : 1482 अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : फर्मी अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   गेहूँ : देशी अधिकतम मूल्य: 2220 न्यूनतम मूल्य: 1711   |   गेहूँ : लाल अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   गेहूँ : सफेद अधिकतम मूल्य: 2739 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   गेहूँ : एच.डी. अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 2250   |   गेहूँ : ज्वारी अधिकतम मूल्य: 3026 न्यूनतम मूल्य: 2059   |   गेहूँ : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3300 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : सुपर फाइन अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   गेहूँ : मध्यम फाइन अधिकतम मूल्य: 1840 न्यूनतम मूल्य: 1780   |   गेहूँ : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1748   |   गेहूँ : अधिकतम मूल्य: 2125 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   गेहूँ : संकर अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   धान : धान अधिकतम मूल्य: 2420 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धान : पोन्नी अधिकतम मूल्य: 3293 न्यूनतम मूल्य: 2080   |   धान : सुपर पोन्नी अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   धान : राइट पौन्नी अधिकतम मूल्य: 2241 न्यूनतम मूल्य: 2083   |   धान : आई.आर.20 अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   धान : आई . आर. 36 अधिकतम मूल्य: 1450 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   धान : आई .आर. 64 अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1170   |   धान : एडीटी 36 अधिकतम मूल्य: 1940 न्यूनतम मूल्य: 1870   |   धान : एडीटी 37 अधिकतम मूल्य: 2349 न्यूनतम मूल्य: 1336   |   धान : एडीटी 43 अधिकतम मूल्य: 1970 न्यूनतम मूल्य: 1413   |   धान : एएसटी 16 अधिकतम मूल्य: 1769 न्यूनतम मूल्य: 1738   |   धान : ए. पुन्नी अधिकतम मूल्य: 1772 न्यूनतम मूल्य: 1561   |   धान : पौम्मानी अधिकतम मूल्य: 1667 न्यूनतम मूल्य: 1667   |   धान : 1001 अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1350   |   धान : सोना अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1351   |   धान : सोना महसूरी अधिकतम मूल्य: 2100 न्यूनतम मूल्य: 1652   |   धान : पैडी डप्पा अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : पैडी ज्योति अधिकतम मूल्य: 1825 न्यूनतम मूल्य: 1550   |   धान : पैडी महीन अधिकतम मूल्य: 3775 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   धान : पैडी मध्यम अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धान : पैडी मोटा अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   धान : बसंगी अधिकतम मूल्य: 1750 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : बी.पी.टी. अधिकतम मूल्य: 2519 न्यूनतम मूल्य: 1526   |   धान : सम्बा मसूरी अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1720   |   धान : एमटीयू-1010 अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   धान : रतना अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1770   |   धान : स्वर्ण मसूरी (नया) अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   धान : एम.एम.टी. अधिकतम मूल्य: 2204 न्यूनतम मूल्य: 1421   |   धान : सब्नम अधिकतम मूल्य: 1775 न्यूनतम मूल्य: 1565   |   धान : सामान्य अधिकतम मूल्य: 1850 न्यूनतम मूल्य: 1070   |   धान : ठीक अधिकतम मूल्य: 1770 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   चावल : 1009 कार अधिकतम मूल्य: 4920 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   चावल : मोटा अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : सी.आर. 1009(मोटा) उबला हुआ अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 1900   |   चावल : फाइन अधिकतम मूल्य: 7200 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : फाइन (बासमती) अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   चावल : तृतीय अधिकतम मूल्य: 3300 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   चावल : आई आर 20 अधिकतम मूल्य: 3380 न्यूनतम मूल्य: 2850   |   चावल : आई आर-8 अधिकतम मूल्य: 2900 न्यूनतम मूल्य: 2600   |   चावल : मसूरी अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4800 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   चावल : मोटा (कोर्स) उसना अधिकतम मूल्य: 3650 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   चावल : सोना मंसूरी नन बासमती अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2700   |   चावल : सुपर फाइन अधिकतम मूल्य: 6950 न्यूनतम मूल्य: 3750   |   चावल : जया अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   चावल : बासूमती अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 9600   |   चावल : सोना अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : रतनाचुड़ी (7185-749) अधिकतम मूल्य: 2950 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   चावल : चिवड़ा अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   चावल : हन्सा अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   चावल : सोना उसना अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   चावल : उसना चावल अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 2800   |   चावल : मटा उसना अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   चावल : सामान्य अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1850   |   मक्का : देशी लाल अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   मक्का : देशी सफेद अधिकतम मूल्य: 2300 न्यूनतम मूल्य: 1470   |   मक्का : हाइब्रिड लाल (कैटल फीड) अधिकतम मूल्य: 2075 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   मक्का : हाइब्रिड#स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   मक्का : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   मक्का : लाल अधिकतम मूल्य: 2215 न्यूनतम मूल्य: 1925   |   मक्का : व्हाइट (सफेद) अधिकतम मूल्य: 2275 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   मक्का : पीला अधिकतम मूल्य: 2755 न्यूनतम मूल्य: 1260   |   मक्का : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 2115 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   मक्का : फाइन अधिकतम मूल्य: 1705 न्यूनतम मूल्य: 1705   |   मक्का : मध्यम अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1300   |   ज्वार : ज्वार (सफेद) अधिकतम मूल्य: 5530 न्यूनतम मूल्य: 1389   |   ज्वार : ज्वार (पीली) अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1950   |   ज्वार : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3170 न्यूनतम मूल्य: 1830   |   ज्वार : सफेद अधिकतम मूल्य: 5085 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   ज्वार : ज्वार हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2424 न्यूनतम मूल्य: 2188   |   ज्वार : लाल अधिकतम मूल्य: 3650 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   ज्वार : अन्नीगेरी अधिकतम मूल्य: 3525 न्यूनतम मूल्य: 3310   |   बंगाली चना : औसत (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3015   |   बंगाली चना : देशी (एफ.ए.क्यू.खंडित) अधिकतम मूल्य: 4060 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   बंगाली चना : देशी (साबुत) अधिकतम मूल्य: 8100 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   बंगाली चना : सफेद (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6300 न्यूनतम मूल्य: 3060   |   बंगाली चना : गुलाबी अधिकतम मूल्य: 4620 न्यूनतम मूल्य: 4620   |   बंगाली चना : ज्वारी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 3033   |   बंगाली चना : काबुल 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 3575   |   बंगाली चना : कॉटा अधिकतम मूल्य: 3994 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   बंगाली चना : चना (खंडित) अधिकतम मूल्य: 5120 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   बंगाली चना : चना दाल अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 3870   |   बंगाली चना : 999 अधिकतम मूल्य: 4100 न्यूनतम मूल्य: 4050   |   बंगाली चना : साहसिक अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6900   |   बंगाली चना : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4620 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   उड़द : देशी अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   उड़द : उड़द (साबुत) अधिकतम मूल्य: 9300 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   उड़द : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 3010   |   उड़द : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 4505   |   उड़द : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 6180 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   उड़द : ठीक अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   मूँग : हरा (साबुत) अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 3259   |   मूँग : मूंग दाल-1 अधिकतम मूल्य: 9600 न्यूनतम मूल्य: 4100   |   मूँग : स्थानीय (साबुत) अधिकतम मूल्य: 6360 न्यूनतम मूल्य: 6250   |   मूँग : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6900   |   मूँग : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 6250 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   मूँग : मध्यम अधिकतम मूल्य: 6066 न्यूनतम मूल्य: 4805   |   मूँग : छोटा अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   मूँग : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 4290   |   मूँग : अंकोला अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 6200   |   मूँगफली : बड़ा (कोश युक्त) अधिकतम मूल्य: 6656 न्यूनतम मूल्य: 3125   |   मूँगफली : बोल्उ करनेल अधिकतम मूल्य: 5855 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   मूँगफली : गुंगरी (कोशयुक्त) अधिकतम मूल्य: 6600 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   मूँगफली : डीएमवी-7 अधिकतम मूल्य: 6250 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   मूँगफली : जेएल-24 अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   मूँगफली : बल्ली#हब्बू अधिकतम मूल्य: 5091 न्यूनतम मूल्य: 3958   |   मूँगफली : गेजे अधिकतम मूल्य: 6411 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   मूँगफली : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   मूँगफली : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 6255 न्यूनतम मूल्य: 3830   |   मूँगफली : मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 6565 न्यूनतम मूल्य: 4755   |   मूँगफली : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6378 न्यूनतम मूल्य: 3550   |   मूँगफली : जी -20 अधिकतम मूल्य: 6375 न्यूनतम मूल्य: 3650   |   तिल : सफेद जैसा अधिकतम मूल्य: 10500 न्यूनतम मूल्य: 9500   |   तिल : गज्जर अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 9100   |   तिल : लाल अधिकतम मूल्य: 13905 न्यूनतम मूल्य: 6300   |   तिल : सफेद अधिकतम मूल्य: 12080 न्यूनतम मूल्य: 7005   |   तिल : काला अधिकतम मूल्य: 18055 न्यूनतम मूल्य: 6550   |   तिल : तिल अधिकतम मूल्य: 11400 न्यूनतम मूल्य: 8500   |   सरसों : लोही काली अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   सरसों : सरसौं (काली) अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 2815   |   सरसों : पीली (काली) अधिकतम मूल्य: 4050 न्यूनतम मूल्य: 3350   |   सरसों : सरसों अधिकतम मूल्य: 7810 न्यूनतम मूल्य: 3055   |   सरसों : बड़ी 100 कि.ग्रा. अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सोयाबीन : पीला अधिकतम मूल्य: 4112 न्यूनतम मूल्य: 2001   |   सोयाबीन : सोयाबीन अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 3361   |   सूरजमुखी : सूर्यमुखी अधिकतम मूल्य: 5388 न्यूनतम मूल्य: 3529   |   सूरजमुखी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   कपास : शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन अधिकतम मूल्य: 6275 न्यूनतम मूल्य: 4005   |   कपास : एलएच-1556 अधिकतम मूल्य: 6579 न्यूनतम मूल्य: 4005   |   कपास : एफ-1054 अधिकतम मूल्य: 5990 न्यूनतम मूल्य: 5900   |   कपास : एमसीयू-7 अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   कपास : कपास (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6220 न्यूनतम मूल्य: 3769   |   कपास : एच.बी. (अनजिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6180 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   कपास : वरालक्ष्मी (जिन्ड) अधिकतम मूल्य: 6450 न्यूनतम मूल्य: 5900   |   कपास : एम.सी.यू 5 अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3950   |   कपास : जी.सी.एच. अधिकतम मूल्य: 6309 न्यूनतम मूल्य: 2890   |   कपास : बनी अधिकतम मूल्य: 5050 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   कपास : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 6100 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   कपास : RCH-2 अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 5400   |   कपास : Narma BT Cotton अधिकतम मूल्य: 6200 न्यूनतम मूल्य: 5250   |   जूट : टी.डी. 5 अधिकतम मूल्य: 4300 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सेब : अमेरिकन अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   सेब : डैलीसियस अधिकतम मूल्य: 9600 न्यूनतम मूल्य: 3400   |   सेब : गोल्डन अधिकतम मूल्य: 7900 न्यूनतम मूल्य: 7600   |   सेब : कश्मीर#शिमला-2 अधिकतम मूल्य: 9150 न्यूनतम मूल्य: 5120   |   सेब : रॉयल डेलीसियस अधिकतम मूल्य: 8220 न्यूनतम मूल्य: 7200   |   सेब : शिमला अधिकतम मूल्य: 13000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   सेब : सेब अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 1750   |   नारंगी : दार्जिलिंग अधिकतम मूल्य: 5030 न्यूनतम मूल्य: 4970   |   नारंगी : संतरा अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 2580   |   केला : चम्पा अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   केला : खांदेश अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 310   |   केला : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 700   |   केला : नन्द्रा बाले अधिकतम मूल्य: 7600 न्यूनतम मूल्य: 2300   |   केला : पका हुआ केला अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 500   |   केला : पच्छा बाले अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 600   |   केला : एलक्की बाले अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   केला : लाल केला अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   केला : रसाकथाई अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   केला : पूवन अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   केला : रोबस्टा अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   केला : पलयमथोड़न अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   केला : अमृतपानी अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 800   |   केला : देसी (विघटित) अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 850   |   आम : सफेदा अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   आम : तोतापरी अधिकतम मूल्य: 3800 न्यूनतम मूल्य: 350   |   आम : दशहरी अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 450   |   आम : चौसा अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 2080   |   आम : लंगड़ा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   आम : हापस (अलफासो) अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   आम : नीलम अधिकतम मूल्य: 900 न्यूनतम मूल्य: 800   |   आम : बादामी अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 550   |   आम : केशर अधिकतम मूल्य: 5250 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   अनन्नास : अनन्नास अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   अंगूर : अन्नाबेसहाय अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 4300   |   अंगूर : काला अधिकतम मूल्य: 7150 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अंगूर : हरा अधिकतम मूल्य: 11150 न्यूनतम मूल्य: 4100   |   अंगूर : इण्डियन अधिकतम मूल्य: 15000 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   प्याज : बोम्बे (यू0पी0) अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   प्याज : नासिक अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 850   |   प्याज : लाल अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 100   |   प्याज : बीलरी लाल अधिकतम मूल्य: 925 न्यूनतम मूल्य: 870   |   प्याज : सफेद अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   प्याज : पूसा-लाल अधिकतम मूल्य: 1020 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   प्याज : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : प्याज अधिकतम मूल्य: 6400 न्यूनतम मूल्य: 100   |   प्याज : पूना अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 500   |   प्याज : तेलगी अधिकतम मूल्य: 1400 न्यूनतम मूल्य: 300   |   प्याज : बड़ा अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   प्याज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 125   |   प्याज : छोटा अधिकतम मूल्य: 7400 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   प्याज : द्वितीय किस्म अधिकतम मूल्य: 1200 न्यूनतम मूल्य: 700   |   प्याज : प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : (लाल नैनीताल) अधिकतम मूल्य: 1400 न्यूनतम मूल्य: 560   |   आलू : देशी अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   आलू : एफ.ए.क्यू. अधिकतम मूल्य: 800 न्यूनतम मूल्य: 560   |   आलू : लाल अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 900   |   आलू : जालंधर अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   आलू : ज्योति अधिकतम मूल्य: 1500 न्यूनतम मूल्य: 760   |   आलू : बादशाह अधिकतम मूल्य: 900 न्यूनतम मूल्य: 800   |   आलू : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : आलू अधिकतम मूल्य: 3700 न्यूनतम मूल्य: 300   |   आलू : बड़ा अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2350   |   आलू : चिप्स अधिकतम मूल्य: 1600 न्यूनतम मूल्य: 600   |   आलू : कुफरी मेघा अधिकतम मूल्य: 980 न्यूनतम मूल्य: 400   |   आलू : कुफरी गिरीराज अधिकतम मूल्य: 800 न्यूनतम मूल्य: 700   |   लहसुन : ओसत अधिकतम मूल्य: 7325 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   लहसुन : देशी अधिकतम मूल्य: 5025 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   लहसुन : लहसुन अधिकतम मूल्य: 13500 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   लहसुन : चाइना अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   लाल मिरची : लाल अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 11000   |   सोंठ : सूखी अधिकतम मूल्य: 24000 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   सोंठ : वैजीटेबल - फ्रैश अधिकतम मूल्य: 16000 न्यूनतम मूल्य: 14000   |   बाजरा : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 2150 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   बाजरा : देशी अधिकतम मूल्य: 2115 न्यूनतम मूल्य: 1155   |   बाजरा : हाईब्रीड अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 1330   |   बाजरा : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2145 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   जव : दरा अधिकतम मूल्य: 2400 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   जव : देशी अधिकतम मूल्य: 1830 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   रागी : फाइन अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   रागी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 2451 न्यूनतम मूल्य: 1870   |   रागी : लाल अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   फूलगोभी : अफ्रीकन सरसों अधिकतम मूल्य: 3000 न्यूनतम मूल्य: 450   |   फूलगोभी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   फूलगोभी : फूलगोभी अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 100   |   बैंगन : गोल अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बैंगन : गोल#लम्बा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   बैंगन : अरकासिला मट्टीगुला अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 300   |   बैंगन : बैंगन अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   काजू : स्थानीय (कच्चा) अधिकतम मूल्य: 10500 न्यूनतम मूल्य: 8500   |   काली गिरी : मालाबार अधिकतम मूल्य: 32019 न्यूनतम मूल्य: 28089   |   काली गिरी : उंगराब्लेड अधिकतम मूल्य: 35000 न्यूनतम मूल्य: 30500   |   काली गिरी : गरब्लेड अधिकतम मूल्य: 34500 न्यूनतम मूल्य: 32000   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 8670 न्यूनतम मूल्य: 5350   |   हलदी : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 7382 न्यूनतम मूल्य: 5700   |   हलदी : हल्दी स्टिक अधिकतम मूल्य: 14000 न्यूनतम मूल्य: 8500   |   हलदी : फिंगर अधिकतम मूल्य: 6900 न्यूनतम मूल्य: 4279   |   हलदी : बल्ब अधिकतम मूल्य: 7550 न्यूनतम मूल्य: 2849   |   हलदी : सूखी अधिकतम मूल्य: 9500 न्यूनतम मूल्य: 7850   |   जीरा बीज : देशी अधिकतम मूल्य: 13000 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   जीरा बीज : बोल्ड अधिकतम मूल्य: 14775 न्यूनतम मूल्य: 13755   |   जीरा बीज : क्यूमीन सीड (जीरा) अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   जीरा बीज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 16100 न्यूनतम मूल्य: 10750   |   धनिया : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 10200 न्यूनतम मूल्य: 4811   |   धनिया : धनिया अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   मेथी : मेथी अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1700   |   मेथी बीज : मेथीबीज अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 2505   |   मेथी बीज : बेस्ट अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 4010   |   मेथी बीज : मध्यम अधिकतम मूल्य: 3725 न्यूनतम मूल्य: 3725   |   अरहर : अरहर अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   अरहर : अरहर दाल (तूर) अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 4809   |   अरहर : 777 न्यू इंड अधिकतम मूल्य: 7800 न्यूनतम मूल्य: 7500   |   अरहर : मध्यम अधिकतम मूल्य: 4605 न्यूनतम मूल्य: 3460   |   अरहर : Desi(Whole) अधिकतम मूल्य: 5680 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   अरहर : Small (Whole) अधिकतम मूल्य: 6800 न्यूनतम मूल्य: 5350   |   अरहर : Local अधिकतम मूल्य: 5675 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   अरहर : Red अधिकतम मूल्य: 5719 न्यूनतम मूल्य: 2625   |   मटर : हरा मटर अधिकतम मूल्य: 8800 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   मटर : सफेद फौजी अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   फूल : कुसुम अधिकतम मूल्य: 4324 न्यूनतम मूल्य: 4324   |   मसूर : मसूर दाल अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 3050   |   मसूर : कला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 5700 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   मसूर : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5650 न्यूनतम मूल्य: 3100   |   मटर खेत : मटर अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   अलसी : अलसी अधिकतम मूल्य: 9950 न्यूनतम मूल्य: 3900   |   चीकू : सपोता अधिकतम मूल्य: 3100 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   पपीता : पपीता अधिकतम मूल्य: 3850 न्यूनतम मूल्य: 500   |   कलिंदा : तरबूज अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 200   |   ग्वार : ग्वार अधिकतम मूल्य: 5250 न्यूनतम मूल्य: 800   |   तारामीरा : Taramira अधिकतम मूल्य: 3761 न्यूनतम मूल्य: 3690   |   मुसम्मी : मौसमबी अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   टमाटर : देशी अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 420   |   टमाटर : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 470   |   टमाटर : हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   टमाटर : टमाटर अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 200   |   गुच्छित फलियां : सेम का गुच्छा अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   करेला : करेला अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 400   |   लौकी : बोटल गौर्ड अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 100   |   कोयला : पेठा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   कद्दू : कद्दू अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 100   |   भिन्डी : भिन्डी अधिकतम मूल्य: 8800 न्यूनतम मूल्य: 350   |   अमरथस : अमरंथस अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   हरी मिर्च : हरी मिर्च अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   पहाड़ी मिरची : मिर्च अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   लोबिया : लोबियामलान (शाकाहारी) अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 900   |   कच्चे केले : कच्चा केला अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   लोबिया : लोबियाम्लान (साबुत) अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   लोबिया : लोबियाम्लान (साबुत-खंडित) अधिकतम मूल्य: 4813 न्यूनतम मूल्य: 4813   |   सेम : सेम (साबुत) अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   सेम : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 7500 न्यूनतम मूल्य: 6750   |   कसावा : टैपियोका अधिकतम मूल्य: 3200 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   अमफोफैलस : अम्फोफैलस अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1600   |   हरी सोंठ : कच्चा अदरक अधिकतम मूल्य: 22000 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   धनिया बीज : धनिया बीज अधिकतम मूल्य: 13500 न्यूनतम मूल्य: 4300   |   धनिया बीज : बदामी स्टीम अधिकतम मूल्य: 7575 न्यूनतम मूल्य: 3401   |   धनिया बीज : मध्यम हरा अधिकतम मूल्य: 6380 न्यूनतम मूल्य: 5505   |   काबुली चना : कुलथी (साबूत) अधिकतम मूल्य: 4600 न्यूनतम मूल्य: 3321   |   नवाने : नवाने हाइब्रिड अधिकतम मूल्य: 3600 न्यूनतम मूल्य: 3306   |   सेम/सावी : सेम#सेवी स्थानीय अधिकतम मूल्य: 3900 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   अन्डी के बीज : एरंड का बीज अधिकतम मूल्य: 5360 न्यूनतम मूल्य: 3675   |   अन्डी के बीज : एरंड अधिकतम मूल्य: 5345 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   कोपरा : कोपरा अधिकतम मूल्य: 9400 न्यूनतम मूल्य: 4280   |   कोपरा : गेंद अधिकतम मूल्य: 8700 न्यूनतम मूल्य: 7600   |   सुखी मिर्ची : ब्यादगी अधिकतम मूल्य: 17000 न्यूनतम मूल्य: 12500   |   सुखी मिर्ची : मन्कटटू अधिकतम मूल्य: 11500 न्यूनतम मूल्य: 10500   |   सुखी मिर्ची : कड्डी अधिकतम मूल्य: 7650 न्यूनतम मूल्य: 3879   |   सुखी मिर्ची : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 10500 न्यूनतम मूल्य: 8000   |   सुखी मिर्ची : गुन्टूर अधिकतम मूल्य: 10400 न्यूनतम मूल्य: 9200   |   सुखी मिर्ची : लाल अधिकतम मूल्य: 8600 न्यूनतम मूल्य: 4500   |   सुखी मिर्ची : प्रथम किस्म अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 6800   |   सुखी मिर्ची : तालू अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   सुखी मिर्ची : सूखी मिर्च अधिकतम मूल्य: 13000 न्यूनतम मूल्य: 6500   |   सोफ़ : Soanf अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 5500   |   अजवाईन : Ajwan अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 4850   |   नारियल : नारियल अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 1310   |   नारियल : बड़ा अधिकतम मूल्य: 4200 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   नारियल : मध्यम अधिकतम मूल्य: 11000 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   नारियल : ग्रेड-I अधिकतम मूल्य: 23000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   नारियल : ग्रेड-III अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   रतालू : शकरकन्द अधिकतम मूल्य: 3400 न्यूनतम मूल्य: 500   |   गाजर : गाजर अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   बंदगोभी : गोभी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   चचेंड़ा : चिचिण्डा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   चुकन्दर : बीटरूट अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 600   |   ककडी : खीरा अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 100   |   रिज गार्ड (तोरी) : काली तोरी अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 420   |   मूली : मूली अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 200   |   ठोंडेकाई : थोन्डेकाई अधिकतम मूल्य: 1250 न्यूनतम मूल्य: 1250   |   शलगम : मिर्च अधिकतम मूल्य: 10000 न्यूनतम मूल्य: 700   |   हरा ऑवले : कच्चा आवरे (साबुत) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 6000   |   अलसांडीकाई : अलसांडेकाई अधिकतम मूल्य: 2800 न्यूनतम मूल्य: 2400   |   चाऊ चाऊ : चाव चाव अधिकतम मूल्य: 1100 न्यूनतम मूल्य: 1100   |   सहजन की फली : ड्रमस्टीक अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   चपरड आवले : चप्प्राडा आवरेकाई अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   पत्ती सब्जी : पत्तेदार सब्जियां अधिकतम मूल्य: 1900 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   आम : मैंगो - रा- राइप अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   मीठा कद्दू : मीठा कद्दू अधिकतम मूल्य: 2500 न्यूनतम मूल्य: 600   |   भिगोया हुआ मटर : भिगोया हुआ मटर अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   सीमेबाडनेकाई : सीमेबडानेंकाई अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   नूल खोल : नूल खोल अधिकतम मूल्य: 4400 न्यूनतम मूल्य: 1204   |   नीबू : Lime अधिकतम मूल्य: 6753 न्यूनतम मूल्य: 300   |   कटहल का फल : कठहल अधिकतम मूल्य: 1800 न्यूनतम मूल्य: 550   |   अमरूद : अमरूद अधिकतम मूल्य: 5500 न्यूनतम मूल्य: 667   |   खरबूजा : खरबूजा अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   अनार : अनार अधिकतम मूल्य: 12000 न्यूनतम मूल्य: 2200   |   कोमल नारियल : कच्चा नारियल अधिकतम मूल्य: 21000 न्यूनतम मूल्य: 10   |   सूवा (दिलसीड) : सूवा (दिल सीड) अधिकतम मूल्य: 6180 न्यूनतम मूल्य: 5750   |   मटकी दाल : मोठ दाल अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   मसूर दाल : मसूरी दाल अधिकतम मूल्य: 9000 न्यूनतम मूल्य: 4800   |   मसूर दाल : काला मसूर न्यू अधिकतम मूल्य: 6500 न्यूनतम मूल्य: 4300   |   मसूर दाल : मसूर गोला अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 3600   |   तूर दाल : तूर दाल अधिकतम मूल्य: 9600 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   तूर दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 8060 न्यूनतम मूल्य: 8040   |   पोहे/चिवडा : चिवड़ा अधिकतम मूल्य: 2700 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   बंगली चना दाल : चना दाल अधिकतम मूल्य: 6700 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   बंगली चना दाल : अन्य अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 3200   |   उर्द की दाल : उड़द की दाल अधिकतम मूल्य: 10200 न्यूनतम मूल्य: 660   |   मूग दाळ : मूंग दाल अधिकतम मूल्य: 8700 न्यूनतम मूल्य: 5200   |   मूँगफली का बीज : मूंगफली का बीज अधिकतम मूल्य: 9400 न्यूनतम मूल्य: 4600   |   आवरे दाल : ऑवरे दाल अधिकतम मूल्य: 5400 न्यूनतम मूल्य: 4800   |   मुनक्का : किशमिश अधिकतम मूल्य: 26000 न्यूनतम मूल्य: 10000   |   अलसांडे ग्राम : अलसाडे ग्राम अधिकतम मूल्य: 5300 न्यूनतम मूल्य: 3251   |   चेनंगी दाल : चेनंगी दाल अधिकतम मूल्य: 5800 न्यूनतम मूल्य: 5400   |   हांथी रतालू : Elephant Yam (Suran) अधिकतम मूल्य: 3300 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   फरसबी : French Beans (Frasbean) अधिकतम मूल्य: 7000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   अरहर फली : Pigeon Pea (Arhar Fali) अधिकतम मूल्य: 11350 न्यूनतम मूल्य: 6450   |   पालक (भाजी) : Little gourd (Kundru) अधिकतम मूल्य: 4750 न्यूनतम मूल्य: 350   |   दागदार तुरई (परवल) : Pointed gourd (Parval) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 800   |   काकडी : Long Melon (Kakri) अधिकतम मूल्य: 1300 न्यूनतम मूल्य: 200   |   गोल तुरई : Round gourd अधिकतम मूल्य: 1150 न्यूनतम मूल्य: 200   |   मटर कोड : Peas cod अधिकतम मूल्य: 6375 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   नीबू : Lemon अधिकतम मूल्य: 9300 न्यूनतम मूल्य: 360   |   लोकी : Sponge gourd अधिकतम मूल्य: 3500 न्यूनतम मूल्य: 360   |   कच्चा पपीता : Papaya (Raw) अधिकतम मूल्य: 2200 न्यूनतम मूल्य: 1400   |   मूँगफली : मूंगफली (खंडित) अधिकतम मूल्य: 6950 न्यूनतम मूल्य: 4000   |   मूँगफली : स्थानीय अधिकतम मूल्य: 4900 न्यूनतम मूल्य: 4700   |   कोलाकैसिया : Colacasia अधिकतम मूल्य: 9200 न्यूनतम मूल्य: 250   |   खुबानी : Apricot(Jardalu/Khumani) अधिकतम मूल्य: 4500 न्यूनतम मूल्य: 1200   |   चेरी : Cherry अधिकतम मूल्य: 18000 न्यूनतम मूल्य: 5000   |   आलुबुखारा : Plum अधिकतम मूल्य: 6000 न्यूनतम मूल्य: 1800   |   आडू : Peach अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 920   |   कुम्हेड़ा (चप्पल कद्दू) : Squash(Chappal Kadoo) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 400   |   मसरूम : मशरूम अधिकतम मूल्य: 9800 न्यूनतम मूल्य: 7000   |   सलजम : शलजम अधिकतम मूल्य: 1700 न्यूनतम मूल्य: 1500   |   पालक : पालक अधिकतम मूल्य: 2000 न्यूनतम मूल्य: 300   |   मटर : मटर (सूखा) अधिकतम मूल्य: 5600 न्यूनतम मूल्य: 1561   |   टिन्डा : टिण्डा अधिकतम मूल्य: 5000 न्यूनतम मूल्य: 500   |   लिची : लीची अधिकतम मूल्य: 8000 न्यूनतम मूल्य: 1000   |   हरा प्याज : हरा प्याज अधिकतम मूल्य: 5250 न्यूनतम मूल्य: 500   |   पुदीना : मिनट (पुदीना) अधिकतम मूल्य: 4000 न्यूनतम मूल्य: 2000   |   काबुली चने : काबली चना (चिकपीज-व्हाइट) अधिकतम मूल्य: 8800 न्यूनतम मूल्य: 3000   |   काबुली चने : Kabul अधिकतम मूल्य: 4301 न्यूनतम मूल्य: 3225   |   काबुली चने : Kabul Extra bold अधिकतम मूल्य: 3900 न्यूनतम मूल्य: 3500   |   काबुली चने : Kabul Small अधिकतम मूल्य: 5200 न्यूनतम मूल्य: 5120   |   काबुली चने : White (whole) अधिकतम मूल्य: 4970 न्यूनतम मूल्य: 3300   |   सफेद मटर : सफेद मटर अधिकतम मूल्य: 5630 न्यूनतम मूल्य: 3505   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : पूरा का पूरा अधिकतम मूल्य: 4015 न्यूनतम मूल्य: 3605   |   ग्वार के बीज (क्लस्टर सेम के बीज) : विभाजित करें अधिकतम मूल्य: 4150 न्यूनतम मूल्य: 3700   |   धान : Basumathi अधिकतम मूल्य: 3550 न्यूनतम मूल्य: 2950   |   धान : 1121 अधिकतम मूल्य: 3550 न्यूनतम मूल्य: 2900   |   धान : Sugandha अधिकतम मूल्य: 2600 न्यूनतम मूल्य: 2500   |   धान : Basmati 1509 अधिकतम मूल्य: 3250 न्यूनतम मूल्य: 3150   |